Política de privacitat

ResponsableADTENDE, SL
Finalitat

Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic (si s’ha acceptat prèviament).

Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;

Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.

Legitimació destinataris

Consentiment de l’interessat.

Interès legítim

Compliment de contracte

Destinataris de cessions i transferències internacionals

Les seves dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el seu consentiment previ.

Drets

Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.

Conservació

Les seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per a atendre la finalitat que va motivar la seva recollida, així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

ADTENDE, SL 

C/. Carrer del Gresol 2 08292 Esparreguera (Barcelona).
E-mail de contacte: info@ADTENDE.es
NIF: B67503920
Registre Mercantil de BARCELONA T 47064, F 110, S 8, H B 539890, I/A 1 (4.10.19)

ADTENDE,SL com a Responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

Gestionar dades facilitades directament pel mateix interessat, per a informar mitjançant newsletter dels productes, serveis i activitats i remetre comunicacions de l’entitat per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic.

Per fer els tràmits necessaris en relació amb el motiu de la trucada. Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel mateix interessat i fer un seguiment posterior, sigui en l’àmbit d’empreses o en l’àmbit social.

Gestionar dades facilitades directament pel mateix interessat, com a persona de contacte del client o proveïdor per a gestionar les relacions d’empresa.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@ADTENDE.es.

D’acord amb la LSSICE, ADTENDE, SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de dos anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a iniciar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació sobre les activitats i serveis d’ADTENDE, SL.

L’interès legítim d’ADTENDE, SL d’oferir els seus serveis.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. 

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’ADTENDE, SL. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament al fet que ADTENDE, SL compleixi les següents activitats i/o accions, tret que l’usuari indiqui el contrari:

En cas que l’usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes d’ADTENDE, SL iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per ADTENDE, SL per a comunicar-se amb els interessats són el telèfon corporatiu i el correu electrònic corporatiu.

Si remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, ADTENDE, SL quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ADTENDE, SL no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per a complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ADTENDE, SL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a: info@ADTENDE.es, indicant com a assumpte: “Protecció de dades: exercicis drets” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. 

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts en la pàgina web.

Aquelles inclosos en els diferents formularis previstos en el lloc web.

Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de què es tracti. Per part seva, manifesta que la informació i les dades que ens faciliten són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

XARXES SOCIALS 

L’informem que ADTENDE, SL té presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ADTENDE, SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ADTENDE, SL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que executin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol tipus de continguts que ADTENDE, SL consideri inapropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ADTENDE, SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat d’ADTENDE, SL, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, ADTENDE, SL quedarà exempta de responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, en cas de voler conèixer-les, l’usuari hauria de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. ADTENDE, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. 

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

SUBSCRIPCIÓ Al BLOG

En el cas que l’usuari se subscrigui al blog d’ADTENDE, SL, l’informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. 

Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ADTENDE, SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ADTENDE, SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.